ART STAYS 2010

0
502

for english version please scroll down

 

 

 

Osma izvedba Mednarodnega festivala sodobne umetnosti ART STAYS 2010 je posve?ena odnosom in razlikam med umetnostjo, zvokom, prostorom, znanostjo in tehnologijo.

Tokratni festival dopolnjuje prva poletna akademija, ki bo od 20. do 29. julija 2010 v obliki predavanj in delavnic o praksi in teoriji umetnosti potekala na Ptuju. Predavanja in delavnice bodo vodili mednarodni profesorji, kustosi in umetniki.

Lynn Book (zvo?na performativna umetnica in profesorica na in?titutu Transart v Berlinu), BridA (Tom Ker?evan, Sendi Mango, Jurij Pavlica) (umetni?ka skupina), Giancarlo Busato (direktor Grafi?ne delavnice Busato, Vicenza, Italija), S. Chandrasekaran (vodja oddelka za likovno umetnost na Akademiji za likovno umetnost Nanyang, Singapur), Gary Cass (profesor na Fakulteti za naravne in kmetijske vede in v u?nih laboratorijih Univerze Zahodne Avstralije v Perthu), Mauro Ceolin (umetnik), Raphael Di Luzio (izredni profesor novih medijev na University of Maine New Media Program), Du?an Fi?er (umetnik, kustos in profesor na Gimnaziji Ptuj), Manuel Frara (profesor novih medijev na Akademiji za likovno umetnost v Benetkah), Omar Mirza (kustos, Nitra Gallery), Igor Molin (slikar, profesor na gimnaziji Riva v Trentu), Domenico Papa (arhitekt, kustos in profesor psihologije umetnosti na Akademiji za likovno umetnost v Benetkah), Laszlo Revesz (umetnik, kustos in profesor na Akademiji za likovno umetnost v Budimpe?ti).

Devet dni dogodkov, razmi?ljanja, akcije in delavnic. Poletna likovna akademija ponuja mo?nost za poglobitev obstoje?ega znanja in pridobitev novih znanj na podro?ju vizualne umetnosti, video umetnosti, glasbe, performansa, freske, globoke grafike javne umetnosti, “site-specific” projektov, estetike, umetnostne zgodovine in novih medijev. Program se bo za vsakega sodelujo?ega umetnika zaklju?il z realizacijo projekta, ki bo predstavljen na skupinski razstavi pod imenom Poletna akademija.

Udele?enci bodo isto?asno imeli mo?nost spremljati Mednarodni festival sodobne vizualne umetnosti Art Stays 2010, kar jim bo omogo?ilo primerjavo mednarodnih umetnikov in odprlo nove mo?nosti za debato o dejanskem stanju na podro?ju umetnosti.

 

Pri?akujemo: umetnike vseh starosti in narodnosti.

Uradni jezik: angle??ina / sloven??ina

VE?: www.artstays.si akademija / academy

 

 

SUMMER ACADEMY OF CONTEMPORARY ART

 

The eighth edition of the International Festival of Contemporary Art ART STAYS 2010 is dedicated to the relations and differences between art, sound, territory, science and technology.

This edition is accompanied by the Summer Academy, which will be held in Ptuj from 20 to 29 July 2010 and will consist of lectures and workshops on the practices and theories of arts that will be taught by international professors, curators and artists.

Lynn Book (sound performance artist and Professor at the Transart Institute in Berlin), BridA (Tom Ker?evan, Sendi Mango, Jurij Pavlica) (art group), Giancarlo Busato (Director of Stamperia d'arte Busato. Vicenza, Italy), S. Chandrasekaran (Head of the Department of Fine Arts at Nanyang Academy of Fine Arts Singapore), Gary Cass (Professor at the Faculty of Natural & Agricultural Sciences, Teaching Laboratories, University of Western Australia, Perth), Mauro Ceolin (artist), Raphael Di Luzio (Associate Professor of New Media at the University of Maine New Media Program), Du?an Fi?er (Artist, Curator and Professor Gimnazija Ptuj), Manuel Frara (Professor of New Media at the Academy of Fine Arts Venice), Omar Mirza (art curator, Nitra Gallery, Nitra), Igor Molin (Painter, Professor at the Gymnassium Riva, Trento), Domenico Papa (Architect, Curator and Psychology of Arts Professor at the Academy of Fine Arts, Venice), Laszlo Revesz (Artist, Curator and Professor at the Budapest Academy of Fine Arts).

 

Nine days of events, reflection, actions, workshops. The Academy offers an opportunity to deepen one's knowledge  of visual art, video art, music, performance, fresco, graphic (calcography), public art, site-specific projects, aesthetics, history of arts and new media. The program is concluded by each participant/artist with the realization of a project that will be presented at a group exhibition under the section SUMMER ACADEMY.

Each participant will be asked to follow the International Festival of Contemporary Art ART STAYS 2010, which will take place at the same time and will provide the opportunity for a comparison of international artists in residence and create further opportunities for discussions about the realities of the field.

 

We expect: artists of all ages and nationalities.

Official language: English / Slovene

MORE: www.artstays.si akademija / academy

 

 

ART STAYS – POLETNA AKADEMIJA

Pisarna: Jadranska 4, 2250 Ptuj, Slovenija

Tel +38640304456, +393480682963

E: info@artstays.si, academy@artstays.si, http://www.artstays.si